Geodetski projekt

Geodetski projekt

 

Stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju (NN153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13) uvodi se Geodetski projekt kao sastavni dio dokumentacije za ishođenje građevinske ili lokacijske dozvole.

Geodetski projekt se izrađuje kao dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, te kao dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Sastavni dijelovi geodetskog projekta, sukladno fazama projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova su:

Geodetski projekt I. dio kojeg čine:

  • Naslovna stranica geodetskog projekta.
  • Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
  • Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu.
  • Izvješće o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
  • Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda nakon provedenog usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno.
  • Prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija građevine).

Geodetski projekt II. dio kojeg čine:

  • Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)
  • Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina.

Comments are closed