Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

 

slides3Upis objekta (građevine) u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se objekti (zgrade i druge građevine) evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi. Objekt se upisuje u katastar i zemljišnu knjigu na osnovu geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama (Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, NN 86/07) koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

U slučaju da je objekt upisan u katastar ali nije u zemljišnu knjigu, potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja s katastrom. Zakonska je obveza svakog vlasnika nekretnine upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 66/07, članak 57). Nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.

Osim zakonske obveze upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu, objekt je potrebno evidentirati zbog:

 • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
 • kupo-prodaje objekta,
 • legalizacije objekta,
 • hipoteke pri dobivanju kredita,
 • etažiranje objekta

Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama potrebni su slijedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):

 • kopija katastarskog plana
 • izvadak iz zemljišne knjige – vlasnički list
 • posjedovni list
 • dokaz o legalnosti objekta

Dokaz o legalnosti objekta može biti:

 1. GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 15. VELJAČE 1968. GODINE
  Ako je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole.
  Katastarski ured izdaje uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine na temelju podataka s kojima raspolaže i koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.
  Ako katastarski ured ne raspolaže sa potrebnim podacima, tada uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje nadležno upravno tijelo na temelju snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ucrtanim građevinom i na temelju geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje uvjerenja.
 2. GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 19. LIPNJA 1991. GODINE
  Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine potrebna je:
  • pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
 3. GRAĐEVINA IZGRAĐENA OD 20. LIPNJA 1991. GODINE do 1. LISTOPADA 2007. GODINE
  Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine nadležno upravno tijelo izdaje
  • uvjerenje za uporabu
 4. GRAĐEVINA IZGRAĐENA OD 1. LISTOPADA 2007. GODINE
  Za upis građevine u katastarski operat izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane prema  Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjivao od 1. listopada 2007. do 31.12.2013. godine, potrebna je:
  • Uporabna dozvola – za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola
  • Završni izvještaj nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.

Kako se evidentiraju u katastru objekti građeni temeljem Geodetskog projekta?

Građevinu za koju je na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) izdana uporabna dozvola katastarski ured evidentira u katastru po službenoj dužnosti na temelju geodetskog projekta i izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s tim projektom. Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski projekt, ako ga katastarski ured nema.

Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja.

Comments are closed