Geodetski situacijski nacrt

Geodetski situacijski nacrt

 

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere, a još ga nazivamo geodetska situacija.Izrađuje se u svrhu ishoðenja akata prostornog uređenja ili potrebnih akata za legalizaciju i evidentiranje građevina. Osim za potrebe upisa građevina izgrađenih u periodu od 1991.do 2007.godine, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja koristi se i za projektiranje građevina za koje nije potrebna lokacijska dozvola. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu sastavni je dio geodetskog projekta (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_232.html).

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak , ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.

Geodetske situacije stanja terena koriste se za različite namjene;

  • snimak izvedenog stanja građevine,
  • za izradu topografsko-katastarske podloge za potrebe utvrđivanja granice pomorskog dobra,
  • za određivanje stvarne površine katastarske čestice prilikom kupoprodaje nekretnine,
  • snimanje konfiguracije terena kao podloga za izradu digitalnog modela terena za potrebe obračuna kubatura iskopa ili nasipa,
  • situacija kao podloga za rješavanje raznih imovinsko-pravnih odnosa,
  • situacija terena za potrebe identifikacije katastarskih čestica,
  • geodetsko-batimetrijeke situacije (prikaz konfiguracije morskog dna),
  • situacije raznog tematskog sadržaja.

s5

Comments are closed