Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat izrađuje se za potrebe provođenja promjena na zemljišta u katastru i zemljišnoj knjizi.

Parcelacija zemljišta je dioba ili spajanje katastarskih čestica. Elaborat se može izrađivati za građevinska i poljoprivredna zemljišta (NN 86/07, 148/09). Proces izrade parcelacijskig elaborata se sastoji od:  geodetske izmjera zemljišta , označavanja novih međnih linija na terenu, te utvrđivanje međa koje se radi sa susjedima koji tom prilikom potpisuju i izvješće o međama, izrada parcelacijskog elaborata, ishođenje potvrde parcelacijskog elaborata od nadležnog ureda za prostorno uređenje i gradnju i nadležnog katastarskog ureda.

Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:

 1. diobe ili spajanja katastarskih čestica,
 2. provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja (elaborati su namijenjeni su za formiranje građevinske čestice u skladu sa urbanističkim uvjetima),
 3. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra,
 4. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama,
 5. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica,
 6. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica,
 7. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku,
 8. provedbe u zemljišnoj knjizi,
 9. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige,
 10. ispravljanja propusta u održavanju katastra,
 11. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije,
 12. promjene područja i granica katastarskih općina.

Parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja nije dopuštena.

Parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta se osim prema prije navedenim aktima i planovima  provoditi (članak 161 istog Zakona):

Parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta može se, osim u skladu s aktima i planovima iz članka 160. stavka 1. ovoga Zakona, provoditi i u skladu sa :

 1. svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojemu ovim Zakonom nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja
 2. rješenjem o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 3. sudskom presudom o utvrđivanju prava vlasništva zemljišta.

Parcelacija izgrađenog građevinskog zemljišta može se, osim u skladu s aktima i planovima iz članka 160. stavka 1. ovoga Zakona, provoditi i u svrhu spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada.

Članak 160. stavak 1. ovoga Zakona ne odnosi se na parcelaciju građevinskog zemljišta kojom se međusobno usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi u okviru izrade geodetskog projekta.

Za građevinsko zemljište

Za zemljišta unutar granica građevinskog područja parcelacijski elaborat se izrađuje na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja prema članku 160 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13):

Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s:

 1. lokacijskom dozvolom
 2. rješenjem o utvrđivanju građevne čestice
 3. građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina
 4. urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice, odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1:1000 ili 1:2000
 5. prostornim planom uređenja grada, odnosno općine i generalnim urbanističkim planom u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave na temelju članka 171. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno
 6. granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama.

Za poljoprivredna zemljišta

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebna je suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište (NN 152/08)

 

Comments are closed